ביטול הפקעת הקרקע

כאשר שר האוצר חוזר בו מכוונתו להפקיע את הקרקע (כפי שהוא פרסם בסעיף 5) והוא טרם פרסם את ההודעה על תפיסת הקרקע (על פי סעיף 7) עליו לעדכן את הרשומות על ביטול ההפקעה, למחוק כל הערת אזהרה שנוגעת

חזרה מרכישת קרקע פק' 34 לש' 1946 (תיקון מס' 3)  תש"ע-2010

14.   (1)  פורסמה הודעה לפי סעיף 5, וכל עוד לא קנה שר האוצר חזקה בקרקע לפי סעיף 7, רשאי הוא לחזור בו, בין לגמרי ובין במקצת, מרכישת אותה קרקע, מתוך שימסור, באופן המפורט בסעיף 5, הודעה שהוא חוזר בו, לכל בני-אדם ששמותיהם נרשמו בספרי האחוזה כבעלי הקרקע, שמרכישתה הוא רוצה לחזור בו, או כבעלי כל זכות או טובת הנאה באותה קרקע, וכן לכל בני-אדם זולת בני האדם האמורים, שהגישו תביעה לאותה קרקע בהמשך להודעה על כוונה לרכוש אותה קרקע, שנמסרה לפי סעיף 5, ומתוך מילוי אחריה, ולאחר פרסום ברשומות של אותה הודעה, שהוא חוזר בו, תפוטר הקרקע הנזכרת באותה הודעה לגמרי מנפקותה של אותה הודעה על כוונה לרכוש אותה קרקע, לרבות חיוב לשלם פיצויים עליה.

(תיקון מס' 3) תש"ע-2010

           (1א)        פורסמה הודעה לפי סעיף 5, ומתקיים אחד מאלה בטרם קנה שר האוצר חזקה בקרקע לפי סעיף 7, יחזור בו שר האוצר מרכישת הקרקע לפי הוראות סעיף זה:

(א)   לא פורסמה הודעה לפי סעיף 7 עד תום התקופה לפרסומה כאמור בסעיף (1א) של הסעיף האמור;

(ב)   תמה תקופת התחלת הביצוע שנקבעה לגביה;

(ג)    תם הצורך הציבורי שלשמו נדרשה הקרקע ושר האוצר לא החליט על צורך ציבורי אחר לפי הוראות סעיף 14א.