הפקעה ללא פיצוי

בכל הפקעה שטח החלקה שהופקע מצטבר לשטח שהופקע בעבר מאותה חלקה, כך שלא ניתן כל פעם להפקיע אחוז קטן מהחלקה שוב ושוב ללא מתן פיצויים..

החוק לתיקון דיני רכישה מבחין בין אם ההפקעה או הרכישה כלשון החוק בוצעה מטעם חוק התכנון והבניה או מטעם פקודת הקרקעות.

לרשות המקומית מטעם חוק התכנון והבניה יש את הסמכות לבצע הפקעה ללא תשלום פיצויים עד – 40 אחוז משטח החלקה ,ואילו למדינה מטעם פקודת הקרקעות יש את הסמכות להפקיע ללא תשלום פיצויים עד – 25 אחוז, החוק מדבר על אדמה ללא נטוע או בנוי, באדמה בה מתקיים נטוע או בנוי יש לשלם פיצויים מהמטר הראשון.

(אולם החל משנת 2010 נקבע כי כל חוקי ההפקעה מחייבים פיצוי מהמטר הראשון)

להלן לשון החוק, סעיף 2 מתוך החוק לתיקון דיני רכישה.

הגבלת הרכישה ללא תשלום פיצויים

2.    (א)  נרכש מכוח חוק רכישה חלק מחלקה ולאחר מכן נרכש, בין מכוח אותו חוק ובין מכוח חוק רכישה אחר, חלק נוסף מאותה חלקה, לא יעלה, על אף האמור בחוק רכישה, השטח הכולל, שנרכש ללא תשלום פיצויים בכל רכישות אלה ביחד, על אחוז מקסימלי משטח החלקה המקורית כמפורט בסעיף זה, ועל העודף ישולמו פיצויים לפי חוק הרכישה שמכוחו בוצעה הרכישה האחרונה.

           (ב)  האחוז המקסימלי לענין סעיף זה הוא 40 – אם בין הרכישות היתה רכישה שבוצעה מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, וזאת בכפוף לאמור בסעיף קטן (ג), ו-25 – בכל מקרה אחר.

           (ג)   היתה בחלקה פלונית רכישה שבוצעה מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, יהיה האחוז המקסימלי של כל הרכישות באותה החלקה, מכוח חוקי רכישה אחרים ביחד, כאמור בסעיף קטן (א) – 25.

סעיף 20 בחוק הקרקעות מדגיש גם הוא כי קרקע שהוקפאה למטרת סלילת דרך או הרחבתה (שלא על ידי הוועדה המקומית ולפני 15.2.2010) עד 25 אחוז משטח הקרקע לא יהיה הבעלים זכאי לפיצוי.

כאמור הסעיף הנ"ל בוטל החל משנת 2010

פיצויים על קרקע שנלקחה להרחבתן או לסלילתן של דרכים וכו' פק' 34 לש' 1946

20.   (1)  בסעיף זה –

(א)   איזכורי שוויה של כל קרקע בלבד יפורשו כאיזכורי הסכום, שהיה מהווה את שוויה של הקרקע (שנתברר בהתאם להוראותיה של פקודה זו), אם לא חוברו אליה שום בנינים, עצים או דברים אחרים;

(ב)   המונח "מגרש" פירושו כלל הקרקע שבבעלות אחת המהווה שטח אחד.

           (2)  מקום שנרכשה כל קרקע לפי פקודה זו כדי להרחיב איזו דרך קיימת או חלק ממנה או כדי להגדיל איזו דרך קיימת או חלק ממנה או כדי להגדיל איזה מגרש-משחקים או מגרש-נופש, או כדי לסלול איזו דרך חדשה, או חלק ממנה או להתקין איזה מגרש-משחקים או מגרש-נופש חדשים, יהיו הפיצויים המשתלמים לפי פקודה זו כפופים לשינויים הבאים, היינו –

(א)   מקום ששטח הקרקע שנלקח, והוא נכלל במגרש, אינו עולה על רבע כלל שטחו של המגרש, ואין שום בנינים, עצים או דברים אחרים מחוברים אל הקרקע שנלקחה, לא ישתלמו פיצויים, ואם מצויים בנינים, עצים או דברים אחרים כאלה כל שהם המחוברים כן, יופחתו הפיצויים בסכום העולה כדי שוויה של הקרקע בלבד הנכללת בחלק המגרש שנלקח;

(ב)   מקום ששטח קרקע שנלקח, והוא נכלל במגרש, עולה על רבע כלל-שטחו של המגרש, יופחתו הפיצויים בסכום שמתכונתו לערך הקרקע בלבד, הנכלל בחלק המגרש שנלקח, היא כמתכונת רבע כלל-שטחו של המגרש לכלל שטח-הקרקע, הנכלל בחלק המגרש שנלקח;

(תיקון מס' 3)  תש"ע-2010

(ג)    למרות הוראותיהן של הפסקאות (א) ו-(ב) שלעיל, מותר לשר האוצר להעניק – לפי ראות עיניו, אם נקבע כדי הנחת דעתו, שהצמצומים שהוטלו בכל אחת מן הפסקות ההן, יגרמו סבל – אותם פיצויים או פיצויים נוספים, שיראה אותם נכונים בהתחשב בכל נסיבות המקרה.

מקרים נוספים בהם מתרחשת הפקעה ללא פיצוי, כאשר שווי השטח בייעודו וגודלו החדשים הינו גבוה מהשווי לפני אישור התוכנית הרי שהבעלים אינו זכאי לפיצויים ואף יחויב בהיטל השבחה, לדוגמא אדם הוא בעלים של חלקת קרקע בשטח של 3 דונם ואפשרות לבנות עד 50 אחוז (זאת אומרת יכול לבנות עד דונם וחצי) בוצעה הפקעה עם שינוי אחוזי בניה שהותירה אותו עם דונם וחצי בלבד אך עם אפשרות לבניה של 275%, כך שלמעשה הוא יכול לבנות כעת יותר משתי דונם לכן הוא אינו זכאי לפיצויים.

ניתן ללמוד עוד על כך בפסק הדין בראון נגד הוועדה המקומית 5839/06