התנגדות להפקעה

בשנת 2010 הוכנס תיקון בחוק שנותן אפשרות לבעל הקרקע המופקעת לטעון טענות נגד רכישת הקרקע, מועד הטענות יהיה החל מעת פרסום המדינה (על פי חוק התכנון והבניה סעיף 190, פסקה 6 אינו מאפשר להתנגד לרשות המקומית, כך שניתן להתנגד רק למדינה) על רצונה לרכוש את הקרקע עד למועד פרסום סעיף 7 שמודיע על מועד תפיסת הקרקע בפועל.

במילים פשוטות חוק הקרקעות נותן אפשרות לאותו אדם שעומדים להפקיע ממנו את הקרקע לשאת את דברו, חשוב לציין התנגדות זו אינה מובאת בפני שופט שפוסק אחרי שהוא שומע את הצדדים, ההתנגדות מופנית ישירות למדינה ונותנת לבעל הקרקע לשטוח את דבריו לפניה ולהיות נתון לחסדיה.

להלן לשון התיקון סעיף 5א בחוק הקרקעות.

טענות נגד הרכישה (תיקון מס' 3)  תש"ע-2010

5א.     (א)  פורסמה הודעה לפי סעיף 5, ייתן שר האוצר הזדמנות לבעל הקרקע ולמי שיש לו טובת הנאה בקרקע, לטעון את טענותיהם נגד רכישת הקרקע בפניו או בפני מי שהוא הסמיך לכך, באופן ובמועד שקבע בתקנות באישור ועדת הכספים של הכנסת, ובלבד שהמועד לא יהיה מאורח ממועד פרסום ההודעה לפי סעיף 7; ואולם מצא שר האוצר כי הקרקע דרושה באופן דחוף למימוש מטרת הרכישה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת בכתב, לדחות את המועד למועד מאוחר ממועד פרסום ההודעה כאמור, כפי שייקבע בתקנות האמורות.

           (ב)  בהודעה לפי סעיף 5 תצוין זכותם של בעל הקרקע ושל מי שיש לו טובת הנאה בקרקע לטעון את טענותיהם לפי סעיף זה.

           (ג)   הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי קרקע שחלה עליה תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה שהתקבלה החלטה על אישורה, המייעצת את הקרקע למטרת רכישה שהיא צורך לתשתית ציבורית בלבד,

ולגבי קרקע כאמור המיועדת לפרויקט בטיחותי.