זמן מימוש מטרת ההפקעה

יהיה זה לא הוגן ולא מוסרי אם קרקע שתופקע מהבעלים שלה לא תשמש למטרת ההפקעה שהיא מטרה ציבורית חברתית, החוק קבע מסגרות זמן בהם על המדינה או הרשות המקומית חובה לממש את המטרות ולהקים את התשתית הדרושה בקרקע, אם זו דרך ציבורית, מבנה ציבורי, פארק, וכו בהתאם לצרכי הציבור שעבורם הופקעה הקרקע.

לשר האוצר יש 8 שנים בכדי לממש את מטרת ההפקעה מרגע תפיסת החזקה על הקרקע (סעיף 7 בחוק הקרקעות) אולם לשר האוצר ניתנת גם הסמכות להרחיב את פרק הזמן הזה ל-15 שנים (7 שנים נוספות) ויותר מכך אם לאחר 15 שנה טרם מומשה ההפקעה אולם העבודות בגינה החלו, יש לו סמכות להרחיב את פרק הזמן הזה לעוד שנתיים נוספות.

לסיכום תפיסת חזקה בין שישים יום לארבע שנים.

מרגע תפיסת החזקה (סעיף 7) יש לו עד 17 שנים לכל היותר לממש את ההפקעה

להלן לשון החוק כפי שמובאת מפקודת הקרקעות סעיף 7ב

התקופה להתחלת ביצועה של מטרת הרכישה (תיקון מס' 3)  תש"ע-2010

7ב.     (א)  בהודעה לפי סעיף 7 יקבע שר האוצר את התקופה שבמהלכה יש להתחיל בביצוע של מטרת הרכישה בקרקע, שלא תעלה על שמונה שנים ממועד פרסום ההודעה, ואולם רשאי הוא בהחלטה מנומקת בכתב, לקבוע בהודעה כאמור תקופה ארוכה יותר, ובלבד שלא תעלה על 15 שנים ממועד פרסום ההודעה (להלן – תקופת התחלת ביצוע).

           (ב)  במהלך תקופת התחלת הביצוע שקבע שר האוצר לפי סעיף קטן (א), רשאי הוא להאריכה הנחלטה מנומקת בכתב, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על 17 שנים ממועד פרסום ההודעה לפי סעיף 7; הודעה על הארכה כאמור תפורסם ברשומות, תימסר למי שהיה זכאי לקבל את ההודעה לפי סעיף 5, ותוצג, הכל באופן הקבוע בסעיף האמור.

מה קורה אם כן כאשר הקרקע הופקעה על פי סעיף 7 אולם טרם מומשה מטרת ההפקעה?

מה קורה כאשר המדינה או הרשות המקומית ביצעו בקרקע פעולות אחרות שאינן תואמות את מטרת ההפקעה המקורית? ואולי אף הם לא ציבוריות.

מקרים כאלו זועקים אי צדק, וכל שופט יודע שאמנם יש לו חובה מול המדינה, אבל המדינה הוציאה את החוקים הללו בכדי לתת זמן סביר לממש מטרה ציבורית, הרי לא יתכן שאדמות שנלקחו מבעליהם בשעה שהוא יכל לעבד אותם ולפרנס את משפחתו לא יממשו את מטרתם הציבורית, מכיוון שעברו שנים כבר, צריך לבדוק מהי מסגרת הזמן שעברה, אמנם ככל שעובר הזמן הדבר גורם להתחזקות העבודה שהמדינה לא פועלת למימוש מטרת ההפקעה, אולם קיימים חוקים שנוגעים לתקופת התיישנות לאחר שבעל האדמה לא פעל בכדי להחזיר את האדמה לרשותו.

ההצעה שלנו היא לא לחכות, במידה ומסגרת הזמן למימוש ההפקעה חלפה, והאדמה נותרה יתומה, או במידה וכיום ההאדמה משמשת למטרה שאינה ציבורית, או שהאדמה נמכרה למרבה במחיר ללא מימוש המטרה הציבורית זכותך ומחובתך לתבוע את אשר היה שייך לך ונלקח ללא הצדקה, החוק כיום (בשונה מהעבר) באופן חד וחלק נוטה לתמוך באנשים שהופקעה אדמתם ללא סיבה מוצדקת.

בכדי להתקדם בתהליך שילחו לנו פרטים נוספים על מיקום ההפקעה, (גוש וחלקה) זמן ההפקעה ועוד ואנו נבדוק את העניין לעומק ונעשה ככל יכולתנו להחזיר את האדמה מהמדינה לרשותכם, או לדאוג לפיצוי אחר מטעם המדינה במסגרת החוק.