זמני השלמת פעולת ההפקעה

סעיף 7 בחוק הקרקעות הוא סעיף חשוב ביותר הוא מציין את גבולות הזמן שעל המדינה לפעול בהם בכדי להפקיע סופית את הקרקע מבעל הקרקע, לאחר שהמדינה פרסמה הודעה על כוונת הפקעה לפי סעיף 5 עליה לחכות לא פחות מחודשיים עד שנתיים לפני שהיא מוציאה הודעה ברשומות שהקרקע הופקעה בפועל. חודשיים זה הזמן המינימאלי שקבע החוק כדי לתת לבעל הקרקע המופקע להתכונן להפקעה, למשל להשיג אדמה תחליפית וכו.

במידה וחלפו השנתיים מיום פרסום ההודעה ולא פורסמה על פי סעיף 7 דבר תפיסת הקרקע בפועל, יכולה המדינה להאריך אף את המועד בשנתיים נוספות, כך שלמדינה יש בסך הכל 4 שנים החל מפרסום כוונת ההפקעה עד לרכישה בפועל של הקרקע.

סמכות לקנות החזקה פק' 34 לש' 1946 (תיקון מס' 3)  תש"ע-2010

7.    (1)  שר האוצר רשאי להורות – בהודעה שתפורסם ברשומות לאחר פרסום ההודעה לפי סעיף 5, או אם הקרקע דרושה באופן דחוף למימוש מטרת הרכישה, מטעמים שיירשמו, או שהיא קרקע שסעיף 5א אינו חל לגביה – אף יחד עם ההודעה לפי סעיף 5 – לכל אדם שיש לו החזקה בקרקע שעומדים לרכשה, למסור את ההחזקה בקרקע עם תום מועד התקופה הנקובה לכך בהודעה או לפניו, ואותה תקופה לא תפחת מכדי חדשיים מתאריך פרסום אותה הודעה ברשומות, אלא אם דרושה הקרקע באופן דחוף למימוש מטרת הרכישה, והרצאת דברים בהודעה כזאת כי הקרקע דרושה באופן דחוף למימוש מטרת הרכישה, תהיה ראיה מכרעת לאותה עובדה; הודעה כאמור בסעיף קטן זה תהיה בהתאם לטופס ב', ג' או ד' שבתוספת, לפי העניין, והיא תימסר למי שהיה זכאי לקבל את ההודעה לפי סעיף 5, וכן תוצג, הכל באופן הקבוע בסעיף האמור.

(תיקון מס' 3)  תש"ע-2010

       (1א)        לא תפורסם הודעה לפי סעיף קטן (1) אם חלפו למעלה משנתיים ממועד פרסום ההודעה לפי סעיף 5, ואולם רשאי שר האוצר, במהלך התקופה האמורה, להאריכה בתקופה נוספת, בהחלטה מנומקת בכתב, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על ארבע שנים; הודעה על הארכת התקופה לפי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות.

           (2)  כתום מועד התקופה הנקובה בהודעה, שתימסר לפי סעיף קטן (1), יהיה שר האוצר זכאי להיכנס אל הקרקע, או לעלות עליה ולקנות החזקה בה בהתאם לכך.

לא תהיה הודאה או מניעות בהודעה לפי סעיף 5 או 7 פק' 34 לש' 1946

7א.     הודעה הנמסרת לפי סעיף 5 או 7 לא תפורש כהודאה מצד שר האוצר כי הקרקע הנזכרת בה מוחזקת ע"י כל אדם בבעלות פרטית או בחזקה חוקית פרטית, ופרסום הודעה כזאת לא יפגע בכל תביעה מצד הממשלה על אותה קרקע או בגינה.

לאחר פרסום סעיף 7 למדינה או לרשות המקומית יש את הזכות החוקית להכנס לקרקע בפועל ולתפוס עליה חזקה.

למדינה אין זכות להפקיע את הקרקע שלא במסגרת הזמן שהתיר החוק. בנוסף קיימות הגבלות נוספות של המדינה והרשות המקומית לעמוד בה בכדי להצדיק את ההפקעה ולהראות שהקרקע אכן נרכשה למטרות ציבוריות