חובת פרסום כוונת ההפקעה

בין אם ההפקעה מקורה בפקודת הקרקעות ובין אם מקורה בחוק התכנון והבניה חובה על שר האוצר או על הרשות המקומית לפרסם הודעה ברשומות המדינה – ילקוט הפרסומים זהו המקום הרשמי שמדינת ישראל מפרסמת רשומות ומיידעת את הציבור בפעולות שונות שלה. בנוסף המדינה צריכה ליידע את הבעלים של הקרקע במספר דרכים נוספות, שליחת דואר רשום, השארת עותק הודעה במקום המגורים האחרון הידוע של בעל הקרקע.

להלן לשון החוק מתוך פקודת הקרקעות סעיף 5.

(1) מקום שמתכוון שר האוצר לרכוש כל קרקע לצורך ציבורי כל-שהוא, יגרום כי תתפרסם ברשומות הודעה על כוונתו זאת, והודעה זאת תהיה בטופס א' או בטופס ב' הרשומים בתוספת, הכל לפי הטופס הנאות. כמו כן, יגרום כי יוצגו טפסים של אותה הודעה במקומות נוחים על הקרקע, או סמוך לקרקע, שעומדים לרכשה, ונוסף על כך יגרום, כי יימסר העתק של אותה הודעה, לכל אדם, ששמו נרשם בספרי האחוזה כבעליה של הקרקע, או כאדם שיש לו טובת הנאה בה, ומסירה זאת תבוצע בין מתוך מסירה לידיו ממש של האדם, שלו יש למסרה, או מתוך השארת העתק של אותה הודעה במקום מגוריו הידוע לאחרונה, או מתוך שליחתה בדואר במכתב רשום, שעליו נכתבה כתבתו של אותו אדם לפי כתובת הדואר שלו הידועה לאחרונה, אם יש כזאת.

(תיקון מס' 3) תש"ע-2010

(2) פרסום ברשומות של הודעה לפי סעיף קטן (1) רואים אותו כראיה מכרעת ששר האוצר אישר את מטרת הרכישה.

(3) לאחר שתתפרסם הודעה לפי סעיף קטן (1) יגרום מנהל אגף רישום והסדר הקרקעות – כל אימת שהדבר מעשי – כי תירשם אזהרה בספרי האחוזה בדבר פרסומה של אותה הודעה; אותה אזהרה תבוטל לאחר שתתפרסם הודעה – לפי סעיף קטן (1) לסעיף 14 – על חזרה מרכישה בגין כל קרקע שבה נוגעת האזהרה, או לאחר שתירשם הממשלה – לפי סעיף קטן (2) לסעיף 19 – כבעליה של כל קרקע, שבה נוגעת האזהרה.

סעיף 3 מדבר על הערת אזהרה שצריכה להרשם למען הזהרת כל מי שרוצה לרכוש או לשכור את הקרקע שקרקע זו מיועדת להפקעה. האזהרה תמחק ברגע שהקרקע תופקע לבסוף או לחילופין שהמדינה תחזור בה מכוונתה.