פיצויים בגין הפקעת קרקע

גובה הפיצוי יקבע על פי שווי הקרקע ביום מועד הרכישה, מועד הרכישה הוא למעשה היום בו הקרקע עברה לבעלות המפקיע, סכום הפיצויים נכון למועד זה יהיה ערך הקרקע בייעודה הקודם, כך שבמידה ומחיר הקרקע עלה בעקבות תוכנית אטרקטיבית שנועדה לפתח את המקום. (פסק דין 402\85) מרקוביץ נגד עיריית ראשון לציון מחיר הקרקע יחושב על פי מחירו טרם התוכנית.

מועד הרכישה מה הוא

3.    המועד שבו רואים שטח כנרכש מכוח חוק רכישה לענין חוק זה, הוא:

(1)   ברכישה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943 – המועד שבו פורסמה ברשומות ההודעה לפי סעיף 5(1) לאותה פקודה בדבר הכוונה לרכוש לצרכי ציבור את החלקה או כל חלק ממנה;

(2)   ברכישה מכוח פקודת בנין ערים, 1936 – המועד של תחילת תקפה של תכנית בנין עיר, הקובעת שהחלקה או כל חלק ממנה יופקעו ללא תשלום פיצויים, או יועברו על שם רשות ציבורית ללא תמורה, או הקובעת הוראה כיוצאת באלה שמטרתה להוציא את החלקה או כל חלק ממנה מידי בעליה ללא תשלום פיצויים;

(3)   ברכישה מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 – מועד תחילתו של הצו המטיל את הפקודה על הדרך שמדובר בה באותו צו;

(4)   ברכישה מכוח פקודת הדרכים (רחבן והתווייתן) – מועד ביצוע ההפקעה לפי סעיף 5(3) לאותה פקודה;

(5)   ברכישה מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 – המועד שבו ניתנה לבעל החלקה ההודעה על הכניסה אליה לפי סעיף 190(ב) לאותו חוק, ואם היו לה בעלים אחדים – המועד שבו ניתנה ההודעה האחרונה כאמור.

הוועדה המקומית יכולה להעביר במקום פיצויים כספיים, מקרקעין בתחום התוכנית או מחוצה בהסכמת הוועדה המחוזית.

מתוך סעיף 191 חוק התכנון והבניה:

חילופי קרקע

191. הועדה המקומית, בהסכמת הועדה המחוזית, רשאית לבוא לידי הסכם עם בעל מקרקעין שהופקעו על ידיה, כי במקום תשלום כסף תמורתם יועברו לו מקרקעין אחרים, בתחום התכנית או מחוצה לו, לסילוק מלא או חלקי של תביעותיו הנובעות מההפקעה.