פסקת ההגבלה

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מצביע על זכותו הבסיסית והיסודית של האדם לשמור על קניינו, כיצד אם כן מתיישב הדבר עם הרעיון שמדינה יכולה להפקיע מאדם קרקע?

בחוק יסוד זה קיים סעיף שנקרא: "פסגת ההגבלה" שקובע שניתן לגבור על חוק היסוד כאשר התנאים הבאים מתקיימים:

1: הפגיעה בזכות היסוד תבוצע כחוק ועל ידי חוק כתוב לדוגמא חוק התכנון והבניה או פקודת הקרקעות.

2: הפגיעה היא לתכלית ראויה, במקרה דנן מטרה ציבורית היא מטרה ראויה.

3: הפגיעה תהלום את מטרות מדינת ישראל. שוב קיימת מטרה חברתית למען המדינה ברעיון ההפקעה.

4. מידתיות, הפגיעה היא רק בצורך הנדרש ולא יותר מכך.

מכיוון שהתנאים הללו מתקיימים המדינה יכולה למעשה "להתגבר" על חוק היסוד ולהפקיע אדמות.